Acatistul Sf. Efrem cel Nou pentru Nașterea de Prunci

După ce se fac rugăciunile începătoare.

Condacul 1
Cu orice om care vine în lume se înnoieşte firea omenească, căci fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăit mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Icosul 1
În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adânc al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea, alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul, dăruindu-ne pace
Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre
Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt
Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă
Bucură-te, scară a credinţei alcătuită dintru nenumărate minuni
Bucură-te, putere ce urzeşti şi lucrezi asupră-ne acoperământ dumnezeiesc
Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înnoirea firii omeneşti
Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu
Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii
Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus
Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele
Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 2
Negrăit este ajutorul pe care îl dai, Mare Mucenice Efrem, mijlocind şi ocrotind venirea în lume a copiilor în sânul familiilor care nu puteau dobândi prunci. Pentru aceea toţi cei care s-au învrednicit de grabnicul tău ajutor, vestesc cu mare bucurie minunile tale şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Niciunul dintre cei care ţi-au cerut ajutorul nu a fost trecut cu vederea, Sfinte Părinte Efrem, căci a dobândit prunci buni, cunoscându-te pe tine ca pe un mijlocitor preaputernic înaintea Preasfintei Treimi, şi pentru aceea îţi cântă cu bucurie aşa:

Bucură-te, căci tuturor vesteşti că pruncii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu
Bucură-te, putere de nebiruit ce stai împotriva păcatului pruncuciderii
Bucură-te, dangăt ce cutremuri nesimţirea şi întunericul vieţilor noastre
Bucură-te, zumzet al primăverii Învierii lui Hristos-Dumnezeu
Bucură-te, noian de bunătate ce ne potopeşti cu surâs dumnezeiesc
Bucură-te, lumină ce pogori lin, izbăvind de clocotul patimilor
Bucură-te, tămăduire deplină a bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti
Bucură-te, grabnică vindecare a celor ce nădăjduiesc întru tine
Bucură-te, acoperământ ţesut asupra noastră cu milostivire
Bucură-te, pârgă a biruinţei veşnice a Fiului lui Dumnezeu
Bucură-te, smerenie ce te pogori mai prejos de păcatele noastre
Bucură-te, grabnic povăţuitor şi ajutător al celor ce te îndrăgesc
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 3
Bogăţia şi mireasma tuturor florilor pământeşti nu pot cuprinde într-însele frumuseţea şi darul care se revarsă prin rugăciunea ta, dumnezeiescule Părinte Efrem, iar dragostea şi purtarea ta de grijă îi ocroteşte deopotrivă pe pruncii născuţi ori pe cei ce se află în pântecele maicii lor, pe copiii orfani, pe cei aflaţi în lipsuri şi suferinţe, pe tineri şi bătrâni şi deopotrivă pe toţi cei ce au de îndurat suferinţe trupeşti ori sufleteşti. Pentru aceea, cu recunoştinţă Îi mulţumim lui Dumnezeu că te-a descoperit spre folosul nostru acum, la sfârşitul veacurilor, şi Îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3
Multe sunt durerile şi neputinţele omului în această lume trecătoare şi din pricina jugului păcatului vieţile ne sunt pline de sterpiciune, căci alungăm din suflete harul Preasfântului Duh. Roagă-te pentru noi, Preacuvioase Efrem, ca şi din inimile noastre să odrăslească florile pocăinţei şi aşa, cu mulţumire să-ţi grăim:

Bucură-te, că tu ne iei de mână învăţându-ne primii paşi către împărăţia Cerurilor
Bucură-te, poartă larg deschisă prin care se revarsa sfinţenia
Bucură-te, sălaş străluminat Întru adumbrirea Duhului Sfânt
Bucură-te, adânc al odihnei sfinte ce umpli inimile de trezvie
Bucură-te, fereastră de lumină ce risipeşti întunericul morţii
Bucură-te, vas limpede ce ne adăpi din fântâna cea vie a smereniei
Bucură-te, izvor răcoritor zămislit din mulţime de lacrimi
Bucură-te, îmbrăţişare sfântă ce cuprinzi toată firea omenească
Bucură-te, veste bună dată nouă prin dragostea lui Dumnezeu
Bucură-te, că fără de ţărmurire Îl iubeşti pe Mântuitorul Hristos
Bucură-te, zâmbet adeverit cu limpezime în vieţile copiilor noştri
Bucură-te, strajă neadormită întru buna creştere a fiilor şi fiicelor noastre
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 4
Copiii nou veniţi în lume prin darul tău, Preacuvioase Efrem, adeveresc încă o dată puterea cea mare ce ţi-a dat-o Dumnezeu, căci acolo unde medicii şi ştiinţa hotărau că pruncii trebuiesc avortaţi, tu te-ai proslăvit vădind neştiinţa şi necredinţa acelora şi lucrând minuni mai presus de fire. Pentru aceea, părinţii care au cunoscut nemijlocit puterea ta dumnezeiască, îţi mulţumesc pentru pruncii pe care i-au dobândit şi, închinându-se în Duh şi în Adevăr, cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 4
Se înseninează lumea prin chipul cel nou al copiilor, iar prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine se împuţinează puterea morţii şi a iadului. Proslăveşte-te întru pruncii care au venit în lume prin mijlocirile tale, Mare Mucenice Efrem, ca dimpreună cu ei să ne învrednicim a-ţi grăi unele ca acestea:

Bucură-te, viaţă fără de moarte ce stai împotriva păcatului avortului
Bucură-te, grădinar ce creşti florile bucuriei în inimile pruncilor
Bucură-te, vlăstar şi roadă ce vesteşti părtăşia la dumnezeiasca fire
Bucură-te, că hotarul milostivirii tale este fără de sfârşit
Bucură-te, pace şi înfrăţire ce dăinuieşti întru dragoste curată
Bucură-te, că îmbrăţişarea dragostei tale surpă puterea iadului
Bucură-te, carte scrisă cu gândurile lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Bucură-te, smerenie ce topeşti toate trufiile şi semeţiile noastre
Bucură-te, adânc ce nu poţi fi atins decât de mintea îndumnezeită
Bucură-te, că rugăciunea ta a urmat Domnului Hristos în Ghetsimani
Bucură-te, suspin ce odrăsleşti răsăritul slavei pururea fiitoare
Bucură-te, soare al bunătăţii văzut de minţile cele curate ale copiilor
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 5
Ai răbdat înfricoşătoarele chinuri muceniceşti şi ai biruit năpustirile morţii şi ale urâciunii, cuprinzând în inima ta suspinul lui Dumnezeu pentru întreaga fire omenească. Strălucitu-ne-a chipul tău prin mărturia Preasfântului Duh, adeverindu-te ca biruinţă a Învierii Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi cădem cu umilinţă la picioarele tale, Mare Mucenice Efrem, iar
Dumnezeului tău şi al nostru Îi grăim cu cutremur: Aliluia!

Icosul 5
Tulburarea şi suferinţele noastre se prefac în liniştire şi odihnă luând aminte la minunile pe care neîncetat le săvârşeşti, Preacuvioase Părinte Efrem, de aceea te rugăm primeşte-ne întru ocrotirea ta, dăruindu-ne bună sporire spre toate cele de folos, ca şi noi să ne facem mărturisitori ai făptuirilor tale dumnezeieşti şi cu mulţumire să-ţi cântăm:

Bucură-te, vistierie a plinirilor ce reverşi toate cele trebuincioase familiilor
Bucură-te, tămăduitor grabnic al bolilor şi suferinţelor pruncilor
Bucură-te, grai care te faci auzit prin fapte mai presus de fire
Bucură-te, că prin ţintuirea mucenicească ai pironit moartea cu moarte
Bucură-te, că răbdând urâciunile ucigaşilor tăi, chipul lui Dumnezeu l-ai proslăvit
Bucură-te, sânge mucenicesc care tămăduieşti toate rănile noastre
Bucură-te, senin înveşmântat cu preacuraţii nori ai lacrimilor de umilinţă
Bucură-te, potecă sfântă care călăuzeşti către Împărăţia dinlăuntrul nostru
Bucură-te, biruinţă a pocăinţei săvârşite de firea omenească
Bucură-te, flamură a vitejiei oştenilor lui Hristos-Dumnezeu
Bucură-te, alinare a celor care s-au asprit dintru greutăţile acestei lumi
Bucură-te, fulger ce străluminezi tainiţele sufletelor noastre
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 6
Bucurie, mângâiere şi încredinţare nebiruită ne sunt lucrările tale minunate, Preacuvioase Mucenice Efrem, iar temelia acestora e plămădită dintru sângiuirile şi pătimirile muceniceşti. Ne cutremurăm şi numai a gândi la cele pe care le-ai răbdat, dar pentru însăşi aceasta ştim că împreună-pătimeşti cu noi întru toate necazurile, bolile şi suferinţele. Cu totul nevrednici suntem a-ţi pune înainte cuvânt de laudă, de aceea te rugăm ajută-ne să grăim întru adevăr lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6
Nu ştim cum să-ţi mulţumim pentru noianul binefacerilor şi al darurilor tale, căci graiul ne este neputincios, însă inima ne e plină de recunoştinţă. Fii alături de noi în toată vremea vieţuirii pământeşti, Sfinte Efrem, dăruieşte-ne gânduri bune şi îndemn spre împlinirea poruncilor Evangheliei, ca prin acestea să-L cunoaştem pe Dumnezeu, iar ţie să îţi grăim:

Bucură-te, cel care tainic sporeşti bucuria copilăriei şi a familiei
Bucură-te, turn neclintit ce veghezi întru Numele lui Dumnezeu
Bucură-te, pom al pocăinţei cu ramurile aplecate în râul lacrimilor
Bucură-te, suliţă ce ţintuieşti năpădirea vrăjmaşilor asupra noastră
Bucură-te, sabie ce spinteci şi retezi lucrarea patimilor stricătoare
Bucură-te, săgeată ce nimereşti de la depărtare uneltirile păcatului
Bucură-te, scut prealucrător al dreptăţii Proniei dumnezeieşti
Bucură-te, platoşă de nestrăpuns ce opreşti aprinderea poftelor
Bucură-te, cetate nesurpată al cărei zid înconjură Biserica lui Hristos
Bucură-te, venire lină şi lucrare învăluită în taina smereniei
Bucură-te, poposire a harului în pribegia vieţii pământeşti
Bucură-te, căci tuturor dăruieşti laptele duhovnicesc al minunilor tale
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 7
Lumina nezidită care te înveşmântează şi se revarsă dintru tine, mărturiseşte că eşti odihnă a lui Dumnezeu, Mare Mucenice Efrem, iar zâmbetul tău preacurat covârşeşte puterea minţilor şi inimilor noastre, căci nu putem pricepe puterea prin care surâsul tău dăinuie în vecii vecilor. Pogoară-te marii noastre neputinţe, preablândule Părinte Efrem, şi ne învaţă să ne mărturisim
curat Domnului Dumnezeu, Celui Căruia I se cuvine veşnicul: Aliluia!

Icosul 7
Limpezime dumnezeiască se arată din graiurile şi descoperirile tale, Mare Mucenice Efrem, dintru care ni se face cunoscută voia şi lucrarea Preasfintei Treimi. Călăuzeşte-ne, Cuvioase, spre a ne face iubitori de osteneală şi de rugăciune, ca astfel să dobândim plinirea cererilor noastre şi să-ţi grăim cu recunoştinţă:

Bucură-te, comoară îngropată prin mucenicie şi descoperită în vremea de acum
Bucură-te, ploaie curăţitoare a mulţimii intinăciunilor omeneşti
Bucură-te, gingăşie care mângâi sufletele celor mici şi celor mari
Bucură-te, giuvaer şlefuit în mulţime de osteneli şi nevoinţe
Bucură-te, tezaur al credinţei lucrătoare prin smerenia făptuirii
Bucură-te, aur lămurit întru cuptorul cel de foc al muceniciei
Bucură-te, argint ce ne agoniseşti prin virtute darul lui Dumnezeu
Bucură-te, nestemată ce împodobeşti frumuseţea Bisericii lui Hristos
Bucură-te, diamant care faci să strălucească tuturor raza Dumnezeirii
Bucură-te, blândeţe fără seamăn ce pogori lumină în inimile noastre
Bucură-te, căldură revărsată cu îmbelşugate, care topeşti gerul inimilor
Bucură-te, căci pruncii te iubesc pentru bunătatea ta cea fără de hotar
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 8
S-au deschis braţele tale pentru întreaga fire omenească şi pentru toată făptura, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, şi ştim că nu le vei închide nimănui, pentru că urmezi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Care Şi-a deschis braţele pe Cruce pentru mântuirea tuturor. Luminează inimile noastre, Preacuvioase Părinte, îmbrăţişându-le întru dumnezeiescul tău suspin, ca şi noi să-I mulţumim lui Dumnezeu cu lacrimi întru cuvântul: Aliluia!

Icosul 8
Râvnind a te asemăna întru osteneala făptuirii Mântuitorului Hristos, prin mucenicie s-a plinit întru tine, Sfinte Efrem, cuvântul pe care El mai înainte l-a grăit: “Cel ce crede întru Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl”. De aceea, cu umilinţă cădem la picioarele tale, Cuvioase Părinte, şi cu lacrimi îţi grăim:

Bucură-te, cântec dumnezeiesc plămădit dintru puterea suspinului
Bucură-te, potir care verşi peste lume binecuvântarea Duhului Sfânt
Bucură-te, rădăcină străbătătoare întru adânc, care sorbi seva smereniei
Bucură-te, boboc preacurat ce înmiresmezi copilăria pruncilor noştri
Bucură-te, căci mulţime mare de copii primesc la Sfântul Botez numele tău
Bucură-te, candelă nestinsă ce luminezi cu darul arderii-de-tot
Bucură-te, sfeşnic aprins ce arzi pentru noi înaintea Domnului Hristos
Bucură-te, ofrandă plămădită din lacrimi şi sânge mucenicesc
Bucură-te, frământătură cu gustul minunat al întregii-înţelepciuni
Bucură-te, dreptate desăvârşită biruitoare întru dragostea lui Dumnezeu
Bucură-te, aluat ce dospeşti sfinţenie întru dogoarea Duhului Sfânt
Bucură-te, cruce mucenicească cu braţele întinse asupra întregii lumi
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 9
Umbletele tale line se fac auzite sufletelor noastre când suntem povârniţi de greutatea durerilor, iar mâna ta întinsă, Cuvioase Efrem, ne ridică din groapa cea întunecată a relelor obiceiuri. Răzbate cu razele tale întru bezna şi pustiul sufletelor noastre, ca prin credinţă şi nădejde să mărturisim puterea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9
Precum nişte frunze ale Pomului Vieţii foşnesc minunile tale, dăruind tămăduire şi dar de prunci
tuturor celor care cu credinţă cinstesc pomenirea ta. Întăreşte-ne întru buna mărturisire, Cuvioase Efrem, ca umplându-ne de nădejdea cea sfântă să-ţi grăim întru lumină şi adevăr:

Bucură-te, că prin mijlocirile tale părinţii neroditori dobândesc copii
Bucură-te, vistierie de milostivire ce mijloceşti iertarea păcatelor noastre
Bucură-te, inimă pecetluită cu literele de foc ale Evangheliei lui Hristos
Bucură-te, prăpastie a smereniei ce azvârli întru adânc mulţime de păcate
Bucură-te, vin înnoitor izbăvitor din beţia stricăciunii şi a patimilor
Bucură-te, ciorchine al Viţei adevărate, îndulcit cu seva îndumnezeirii
Bucură-te, tăcere a veacului viitor vestită nouă prin minuni nenumărate
Bucură-te, boltă ce ne ocroteşti neîncetat de vrăjmăşia diavolească
Bucură-te, pridvor înmiresmat al dumnezeieştii întâmpinări
Bucură-te, flacără străluminată ce arzi văpaia cea întunecată a păcatului
Bucură-te, surpător grabnic al beznei îngâmfării şi nesimţirii
Bucură-te, dragoste cerească ce plineşti îmbrăţişarea părinţilor şi a copiilor
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 10
Am urcat spre tine ca pe o scară prin mulţimea de mărturii ale minunilor ce le-ai săvârşit, Cuvioase Părinte Efrem, şi am cunoscut că aceste roade au crescut dintru ostenelile tale muceniceşti. Învaţă-ne şi pe noi a deschide braţele inimii şi a cuprinde în rugăciune întreaga fire
omenească, ca aşa să ne împărtăşim din dragostea cea dumnezeiască şi atotcuprinzătoare întru care e tăinuit veşnicul: Aliluia!

Icosul 10
Degrabă le stai de faţă în chip nevăzut celor care cu credinţă ţi se roagă, Mare Mucenice Efrem, dând răspuns suspinelor celor mai tainice ale inimii. De aceea, toţi cei care au dobândit cele cerute se veselesc duhovniceşte şi îţi cântă dintru revărsarea inimii:

Bucură-te, că aduci mare bucurie dăruind roadă de prunci buni
Bucură-te, reazem şi creştere bună a copiilor celor credincioşi
Bucură-te, vedere străvăzătoare prin harul Preasfântului Duh
Bucură-te, Iemn sfânt ce îndulceşti marea cea amară a deznădejdii noastre
Bucură-te, chip părintesc ce ne arăţi taina dumnezeieştii înfieri
Bucură-te, plugar nemuritor care brăzdezi întru roadă vieţile noastre
Bucură-te, cruce înaltă tăinuită întru norii blândeţii şi ai sfinţeniei
Bucură-te, pecete a Duhului Sfânt ce zămisleşti întru noi viaţa cea nouă
Bucură-te, privelişte minunată înţeleasă doar prin darul lui Dumnezeu
Bucură-te, adevăr întrupat în viaţă ce spulberi idolii acestei lumi
Bucură-te, orologiu al milostivirii ce măreşti vremea dăruită nouă spre pocăinţă
Bucură-te, că numele Fiului lui Dumnezeu se preamăreşte neîncetat în inima ta
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 11
Hrană dulce şi întăritoare dobândim dintru cinstirea numelui tău, Preacuvioase Efrem, iar prăznuirea ta ne veseleşte sufletele cu slava preacurată a sfinţeniei tale. Brăzdează şi ţarina inimilor noastre cu plugul dorului de pocăinţă, ca să răsară dintru ea roada statornică a smereniei ce e străjuită prin neîncetatul: Aliluia!

Icosul 11
Pruncii, tinerii, părinţii şi bunicii se veselesc de darurile tale, preabunule Efrem, iar glasurile lor se unesc în taina rugăciunii spre a-ţi aduce mulţumire pentru binefacerile primite. Învredniceşte-ne şi pe noi a cunoaşte slava cea tainică a ostenelilor tale muceniceşti, ca împărtăşindu-ne din smerenia ta, să îţi grăim:

Bucură-te, putere, blândeţe şi gingăşie ce-i ocroteşti pe prunci
Bucură-te, mângâiere neîntârziată dăruită în clipele de tulburare
Bucură-te, primăvară ce pogori asupra noastră puterea Învierii Domnului
Bucură-te, dar al vieţii ce stârpeşti ademenirile şi răcnetul morţii
Bucură-te, acoperiş al lumii înălţat dintru dragostea Crucii lui Hristos
Bucură-te, albină care ştii să culegi rod dintru puţinătatea noastră
Bucură-te, pajişte aşternută nouă spre ospătare cu minunile lui Dumnezeu
Bucură-te, floare ale cărei petale dăruiesc mireasma îndumnezeirii
Bucură-te, viţă ale cărei mlădiţe rodesc îmbelşugat în Biserica lui Hristos
Bucură-te, spic cu rod însutit crescut dintru moartea cea mucenicească
Bucură-te, căci umbletul tău lin însoţeşte călătoria noastră pământească
Bucură-te, bunătate părintească sfinţitoare a copilăriei şi familiei
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 12
Frumuseţea chipului tău nu poate fi cuprinsă de îngustimea minţilor şi simţirilor noastre, iar jertfa ta mucenicească se înalţă ca o ardere-de-tot înaintea Preasfintei Treimi. Luminează chipurile noastre întru podoaba cea tainică a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu, ca şi noi să fim asemenea fecioarelor înţelepte care cu candelele aprinse îşi aşteaptă Mirele, cântând: Aliluia!

Icosul 12
Mare este mulţimea pruncilor care au venit pe lume prin sfintele tale mijlociri, dumnezeiescule Efrem, şi tu eşti cel care ai adus roadă acolo unde nu era decât sterpăciune. Miluieşte-i pe toţi cei care năzuiesc spre tine, împlinind cererea cea fierbinte a inimii lor, ca toţi dimpreună să îţi cântăm:

Bucură-te, că eşti bună întâmpinare pruncilor care vin în lume
Bucură-te, casă întru care găsim adăpostire când cădem în neputinţe
Bucură-te, odihnă preacurată dintru care se înalţă vitejia nevoinţei
Bucură-te, snop de bucurii adunat din holda minunilor lui Dumnezeu
Bucură-te, văpaie neostoită care pârjoleşti neghina şi buruienile trufiei
Bucură-te, cutremur sfânt ce prăvăleşti din suflete îngâmfările beznei
Bucură-te, smarald limpede în care e tăinuită comoara cea sfântă a Evangheliei
Bucură-te, giuvaier străluminat dintru podoaba Bisericii lui Hristos
Bucură-te, safir ce reverşi spre noi înseninare a împărăţiei celei de Sus
Bucură-te, clopot al cărui glas ne scoate din nesimţirea şi moartea păcatului
Bucură-te, că îi izbăveşti pe părinţi de fărădelegea cea cumplită a avortului
Bucură-te, purpură ce străluceşti întru văpaia cea preacurată a Duhului Sfânt
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 13
O, preaminunatule şi grabnic ajutătorule Efrem, vino degrabă întru întâmpinarea noastră şi, curăţindu-ne minţile şi inimile, învredniceşte-ne a ne apropia de Sfintele Taine, ca întru nevinovăţie să dobândim plinirea cererilor noastre şi cu recunoştinţă să grăim lui Dumnezeu: Aliluia!
(Acest condac se citește de trei ori)

Apoi se zic iarăşi icosul şi condacul întâi:

Icosul 1
În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adânc al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea, alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul, dăruindu-ne pace
Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre
Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt
Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă
Bucură-te, scară a credinţei alcătuită dintru nenumărate minuni
Bucură-te, putere ce urzeşti şi lucrezi asupră-ne acoperământ dumnezeiesc
Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înnoirea firii omeneşti
Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu
Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii
Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus
Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele
Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri
Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul 1
Cu orice om care vine în lume se înnoieşte firea omenească, căci fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăit mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Apoi se citește această rugăciune:

Rugăciune către Sfântul Efrem
O, Sfinte Părinte Efrem, nu încetăm a ne minuna de viaţa ta şi de minunile pe care neîncetat le săvârşeşti în zilele noastre. Cu ce cuvinte să îţi venim înainte şi cum să te lăudăm pentru noianul de daruri care se revarsă spre noi prin puterea mijlocirilor tale? Graiurile ne sunt puţine şi neputincioase spre a te cinsti cum se cuvine, însă suspinul cel adânc al inimilor noastre sârguieşte a-ţi răspunde şi a-ţi mulţumi după cuviinţă. Pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, te cunoaştem şi tuturor te mărturisim că eşti dor neostoit care s-a aprins din dumnezeiasca îmbrăţişare, frumuseţe de negrăit răsărită dintru chipul lui Hristos-Dumnezeu, urcuş care prin sudori şi sânge se pogoară până la temelia firii omeneşti, tărie de neînfrânt care prin blândeţe a fărâmat puterea morţii, ocrotire dăruită dintru puterea şi lucrarea Prea Sfântului Duh, cunună împletită din miresmele senine ale sfintei osteneli, mugur a cărui ramură este sfântă altoire întru Pomul Vieţii, nestemată găsită în adâncuri, strălucind în întunericul zilelor noastre, părtăşie la tainele adânci ale milostivirilor lui Dumnezeu şi virtute roditoare întru seminţele mărturisirii muceniceşti!
Tu, Sfinte Părinte Efrem, ne eşti înfrânare ce ne hrăneşte cu prisosul de viaţă al Sfintelor Taine, şipot de bucurie vestind prin faptă evangheliceştile porunci, răsărit al soarelui bunătăţii, revărsat în milioane de raze, apus ce vesteşti odihna cea luminată a vederii lui Dumnezeu, veşmânt ce acoperă cu milostivire mulţimea neputinţele noastre, rouă dintru care ne adăpăm cu limpezimile cele cereşti şi zâmbet dumnezeiesc ce rodeşte năzuinţa cea sfântă a mântuirii!
De aceea, cu nădejde cerem sfintele tale mijlociri şi te rugăm dăruieşte-ne fiecăruia după a sa trebuinţă: darul sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, darul naşterii de prunci spre a-i creşte după rânduiala cea bineplăcută lui Dumnezeu, izbăvire din mâhniri, primejdii ori deznădejde, întărire şi ajutor spre împlinirea evangheliceştilor porunci. Ajută-ne, Mare Mucenice Efrem, dăruind nouă cele care ne sunt folositoare, şi aşa ne învredniceşte pe toţi dimpreună, părinţi şi copii, tineri şi bătrâni să ostenim întru lucrarea ce agoniseşte veşnicia cea fericită întru lumina Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Şi se face otpustul:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Efrem cel Nou şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

***

Sursa: Sfântul Efrem cel Nou – viaţa, acatistele, paraclisul, rugăciuni la diferite trebuinţe, Ed. Sophia, 2012