Paraclisul Sf. Efrem cel Nou

După obișnuitul început, se spune:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru (de trei ori).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul… (de trei ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde te-am câștigat (de două ori).

Slavă…, Și acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Cântarea 1 (gl. 8)

Apa trecând-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenească scăpând , israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

De multe necazuri fiind cuprins , de neputinţe amare şi cumplite, cu credinţă mă apropii de racla ta. Tămăduieşte-mă, Sfinte, cu mijlocirea ta.

Datu-s-a ţie har de la Dumnezeu a tămădui bolile cu felurite neputinţe. Şi pe mine mă scoală, cel ce zac în boală grea, ca să te slăvesc pe tine, Sfinte Efrem, izbăvitorul meu.

În adâncul păcatului fiind eu căzut, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi mă izbăveşte pe mine, robul tău, cel ce mă rog ţie şi cu lacrimi te chem.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Stăpână Fecioară, Maica lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru mine, păcătosul, ca o slăvită Maică a Celui Preaînalt, ca să mă miluiască şi să mă izbvească de îndelungatele mele boli, Preanevinovată.

Cântarea 3

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit biserica, Tu mă întăreşte întru dragostea Ta, marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule Iubitorule de oameni.

Strâmtorat fiind cu totul, cu durere strig ţie: Grabeşte, Efrem, spre cei ce strigă ţie şi tinde mâna ta cea sfântă, scoală-mă din pat şi tămăduire dăruieşte-mi, Sfinte, mie, robului tău.

De greutatea păcatelor sunt acum împovărat şi în marea scârbelor cu totul mă topesc. Grăbeşte cu rugăciunea ta cea fierbinte şi pe vrăşmaşul acum îl zdrobeşte şi cu totul îl nimiceşte, Cuvioase, şi pace dăruieşte inimii mele, Parintele nostru, Sfinţite Efrem.

Izvor de tămăduiri nesecat eşti, Efrem, cel asemenea îngerilor ce împreună cu îngerii slujeşti. De aceea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roaga-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

În grele boli căzut-am acum, Preasfântă Fecioară. Tu îmi ajută, nădejdea mea în tine mi-am pus-o, eu, smeritul, nu mă trece cu vederea, Bună Stăpână. Mântuieşte-mă, Curată, prin Fiul tau, ca să mă izbăvesc de osândă.

Mântuieşte din primejdii pe robii tăi, de Dumnezeu Născătoare, că toţi după Dumnezeu la tine scăpăm, ca la un zid nesurpat şi ajutătoare.

Caută cu milostivire, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

(Apoi preotul pomeneşte pe cei pentru care se săvârşeşte paraclisul şi strana cântă de 12 ori „Doamne miluieşte”.)

Sedealna (gl.2)

Izvor de tămăduiri nesecat esti, Efrem, cel asemenea îngerilor, ce împreună cu îngerii slujeşti. De acea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roagă-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Slavă… Şi acum…

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu osârdie strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino degrabă şi ne izbăveşte din primejdii, ceea ce esti una grabnic folositoare.

Cântarea 4

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii tale, înţeles-am lucrurile tale, şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Fii călăuzitor sufletului meu celui nestatornic, preacântate. Potoleşte tulburarea şi pace inimii mele dăruieşte.

Rogu-te, Sfinte Efrem, sfinţite, fii ajutător sărmanului meu suflet. Pe tine te chem în noapte şi în zi. Vino degrabă, Sfinte Efrem, şi mântuieşte pe robul tău din nevoia de acum.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi cei primejduiţi cumplit, izbaveşte-ne de tot păcatul şi de toată boala cea amară.

Cântarea 5

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale, şi cu braţul Tau cel înalt, pacea Ta, dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Miluieşte-ne, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, sfinţite făcătorule de minuni, şi ne călăuzeşte la limanul voii Celui Preaînalt, ca sa cântăm: Aliluia.

Întăreşte-ne pe noi pe Piatra credinţei pentru care ai luptat, Fericite, şi cu sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos şi inimile noastre cele clătinate, Sfinte Efrem.

Nu trece cu vederea rugăciunile noastre, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem preasfinţite, slujitor, preot şi prieten adevărat al lui Hristos. Ţie îţi cerem şi pe tine te rugăm: nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre .

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Bucura-te, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, bucuria tuturor, nădejdea cea ne ruşinată. Bucura-te, Marie, cea fără de prihană, ajutorul celor ce te cheamă. Bucură-te mângâierea cea dumnezeiască a sufletelor noastre.

Cântarea 6

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi vesti scârbele mele că s-a umplut de răutăţi sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Şi ca Iona mă rog: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Primeşte rugăciunea mea cea săracă şi lacrimile mele nu le trece cu vederea, Sfinte, că neputinţa sufletului şi a trupului până la iad au pogorât viaţa mea. Ci ca un doctor împreună-pătimitor şi milostiv, dăruieşte tămăduire celui ce se roagă ţie.

Îndrăzneală mare având către Stăpânul, Sfinţite, cere pace lumii şi tămăduire dăruieşte robilor tăi. Ridică-mă din pat, Sfinte, ca, după datorie, să te laud, izbăvitorul meu.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mântuieşte din bolile de tot felul pe robii tăi, Sfinte Efrem sfinţite, căci ai multă îndrăzneală. De acea nu ne trece cu vederea pe noi cei din primejdii, Sfinţite.

Caută cu milostivire, Prealăudată de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenia

Condacul (gl. 2)

Apărător fierbinte al celor ce te cheamă eşti, Efrem, podoaba cuvioşilor. Nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci, ca un împreună-pătimitor al celor ce zacem în boli cumplite, vino degrabă în ajutorul nostru, ca să strigăm cu dragoste: Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine, ci Însuţi mă sprijineşte şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu. (de două ori)

Cei ce urâţi Sionul, ruşinaţi veţi fi de Domnul, că precum iarba de foc veţi fi uscaţi (de două ori)

Slavă…

Prin Sfântul Duh tot sufletul viază şi prin curaţie se înalţă, se luminează prin Unimea Treimii cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Duh izvorasc pâraiele harului care adapă toată zidirea spre rodire de viaţă.

Prochimen:

Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a luat aminte spre mine (de două ori)

Stih: Şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei.

EVANGHELIA ( Matei 10.1-8 )

Slavă…

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, dupa mare mila Ta , şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Nu mă părăsi pe mine cel amăgit de înşelăciunea şarpelui celui viclean care oarecând pe strămoşi i-a alungat. Scârbele m-au înconjurat şi bolile grele, şi nu am afară de tine altă scăpare şi ajutor şi mângâiere, eu ticălosul. Către tine scap, doctorul cel mare al sufletului meu, Efrem, lauda cuvioşilor, nu mă părăsi.

Nimeni alergând către tine nu iese ruşinat, fară a lua tămăduire. De aceea cu fierbinte credinţă eu robul tău strig ţie: miluieşte-mă.

Mă pocăiesc şi strig din adâncul inimii mele: păcătuit-am, Sfinte al meu Efrem, miluieşte-mă pe mine nevrednicul tău rugător şi dăruieşte-mi vindecare sufletului şi trupului.

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Doamne miluieşte. (de 12 ori)

Cântarea 7

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: ”Dumnezeul părinţilor nostri, binecuvântat eşti.”

Tu, cel ce stai cu îndrazneală multă înaintea tronului Sfintei Treimi, fă pomenire pentru pacea lumii şi mântuirea noastră, a păcătoşilor. Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, ca să cântăm neîncetat: Dumnezeul nostru slavă Tie!

Din pricina feluritelor păcate, am ajuns în cădere de jale şi preacumplită, şi nu putem a privi la tine, Sfinte al lui Dumnezeu Efrem, Fericite. Ci ne ridică din boală, ca să strigăm: Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Noi, nevrednicii tăi robi, Sfinte Efrem, ne rugăm ţie: nu lepăda rugăciunile noastre, ale celor ce ziua și noaptea strigăm către tine. Ci auzi-ne pe noi, cei ce cu frică, cu dragoste şi cu umilinţă strigăm: Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, pentru care te-ai nevoit până la sânge, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cea plină de har, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, bucuria îngerilor, desfătarea tuturor sfinţilor, scăparea şi nădejdea noastră a păcătoşilor, pe tine te rugăm, Preasfântă şi Preaneprihănită, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem, Cuviosul Părintele nostru, rugaţi-vă pentru pacea lumii şi unirea Bisericii.

Cântarea 8

Pe Împăratul ceresc pe care Îl laudă oştile Îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toti vecii.

Pe corifeul credinţei cu laude şi cântări îl mărim noi credincioşii, căci a zădărnicit sfaturile celor farădelege. De aceea cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Pe cel ce sălăşluieşte în locaşurile cereşti împreună cu Îngerii, în cântări si laude îl mărim, pe Efrem, viteazul ostaş şi nevoitor al lui Hristos, cel ce se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Adunaţi-vă, ceata tuturor mucenicilor şi a cuvioşilor, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem cel de Dumnezeu înţeleptit, şi ca unii ce staţi înaintea Sfintei Treimi, neîncetat rugaţi-vă pentru pacea lumii şi întărirea Bisericii.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe Împărăteasa cerurilor o laudă cetele Îngerilor neîncetat şi mulţimile cuvioşilor o slăvesc. Cu aceştia împreună şi cu Sfinţitul Mucenic Efrem, roagă-te, Presfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru întărirea credinţei ortodoxe, şi mântuieşte sufletele noastre .

Cântarea 9

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiţi prin tine, şi te mărim cu cetele cele fară de trup.

Înţelepţitule de Dumnezeu şi de Dumnezeu purtătorule, pe tine te lăudăm, noi cei mântuiţi prin tine din tot felul de boli. Pentru aceasta cu dragoste, Efrem, te fericim.

Lăudăm, binecuvântăm, pe Domnul slavei Care a slăvit, Părinte Efrem, pomenirea ta, căci tu eşti slava mucenicilor şi podoaba monahilor.

Genunchii plecând, Părinte Efrem, cu lacrimi strig ţie, eu robul tău: ajută-mă! Primeşte mica mea cântare de laudă şi mântuieşte-mă, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe tine ceea ce ai născut pe Stăpânul şi Domnul slavei, te lăudăm Preacurată Stăpână, ceea ce esti Maica şi lauda ortodocşilor.

Cuvine-se cu adevărat…

MEGALINARIILE

Bucură-te, dumnezeiesc apărător al mănăstirii tale şi temelia cea strălucitoare a stâlpului monahicesc. Bucură-te, vas cu dumnezeiesc mir al moaştelor, prin care luăm tămăduiri, Efrem .

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, râu ce pururea minuni izvorăşti, bucură-te, lauda cea mare a sufletului meu. Efrem, purtătorule de minuni, ocroteşte turma ta.

Efrem, veselia Îngerilor, bucuria şi podoaba tuturor sfinţilor, rugămu-ne ţie, apără mănăstirea ta în care cu dragoste te-ai nevoit şi cinstita mucenicie ai săvârşit.

Fiind înălţat în pom, ca şi pe o cruce, ai urmat Dumnezeului tău, Stăpânului şi Izbăvitorului, pentru Care ai răbdat, fericite, arderea pântecului tău, zdrobind pântecele vrăjmaşului celui începător al răului.

Pe tine, Sfinţite Mucenice al lui Hristos, fala cuvioşilor şi podoaba mucenicilor, te rugăm, Efrem, purtătorule de minuni, miluieşte-ne degrabă cu rugăciunile tale.

Noi cei aflaţi în primejdii şi ispite, cu toată evlavia şi cu dorire sărutăm icoana ta cea dumnezeiască pe care ai izbăvit-o, fericite, de prăpădul focului mistuitor, arătând o altă minune între minunile tale, Efrem.

Toate oştirile Îngerilor, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii cu Născătoarea de Dumnezeu faceţi rugăciune ca să ne mântuim noi.

Trisaghionul

Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Troparele

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi, păcătoşii. Miluieşte-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că spre Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, căci Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Prosomion (gl. 2) Când de pe lemn pe Tine mort…

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, toiag şi zid al celor ce în amare nevoi, în neputinţe, în scârbe şi în mâhniri la tine scapă, Părinte, cu suflet îndurerat. Nu mă părăsi până în sfârşit, că tu eşti apărătorul meu, Cuvioase Efrem, rogu-mă ţie.

Mântuieşte pe robii tăi, cei ce nădăjduiesc în tine, Cuvioase Efrem, bucuria şi acoperământul nostru; nu trece cu vederea, rugămu-ne ţie, pe cei ce cu credinţă şi dragoste scapă la milostivirea ta. Izbăveşte de necazurile cele potrivnice pe toţi cei ce aleargă la racla ta şi se închină moaştelor tale.

Stăpână, primeşte rugăciunile…

Sursa: http://priulianaros.blogspot.ro/2014/08/paraclisul-si-acatistul-sfantului-mare.html